Кошница    0
Кошницата ви е празна!

Данъчно-осигурителен календар - 30.04.2023 - 06.05.2023

2023-04-20 14:25:31 0 Прочетена: 75

Данъчно-осигурителен календар - 30.04.2023 - 06.05.2023

 • Внасяне на осигурителните вноски за държавно обще ствено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване за самоосигуряващите се лица за фонд „Пенсии”, фонд „Общо заболяване и майчинство“ (за тези, избрали да се осигуряват и за този фонд) и за допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд при определяне на окончателната осигурителна вноска за 2022 г., с изключение на лицата, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, включително едноличните търговци, както и физическите лица – регистрирани като земеделски стопани в случаите по чл. 29а от ЗДДФЛ (лицата по чл. 51, ал. 1 от ЗДДФЛ), за които срока за определяне на окончателната осигурителна вноска за 2022 г. е до 30 юни.
  30 април 2023
  (Първият работен ден след 30 април 2023г. е 2 май 2023г.)
 • Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване за самоосигуряващите се лица за фонд „Пенсии” и за допълнително задължително пенсионно ос игуряване в универсален пенсионен фонд, при определяне на окончателната осигурителна вноска за минали години в случаите, когато са декларирани доходи получени през 2022 г., но отнасящи се за извършена трудова дейност през минали години, образувана като разлика между новоформираната окончателна осигурителна вноска и декларираните вече данни за окончателния размер на осигурителната вноска за съответната минала година, с изключение на лицата, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, включително едноличните търговци, както и физическите лица – регистрирани като земеделски стопани в случаите по чл. 29а от ЗДДФЛ (лицата по чл. 51, ал. 1 от ЗДДФЛ), за които срока за определяне на окончателната осигурителна вноска за 2022 г. е до 30 юни.
  30 април 2023
  (Първият работен ден след 30 април 2023г. е 2 май 2023г.)
 • Подаване на декларация от лицата, изпратени на работа в чужбина от български посредник, които от месец април 2023 г. желаят да се осигур яват за своя сметка. Декларацията се подава пред изпращащия посредник.
  30 април 2023
  (Първият работен ден след 30 април 2023г. е 2 май 2023г.)
 • Подаване на декларация от лицата, работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи, които желаят от месец април 2023 г. да се осигуряват за своя сметка. Декларацията се подава пред съответния български държавен орган.
  30 април 2023
  (Първият работен ден след 30 април 2023г. е 2 май 2023г.)
 • Подаване на декларация от съпругът/съпругата на дългосрочно командирован служител в дипломатическа служба за времето, през което е пребивавал в чужбина по време на задграничния му мандат, които желаят от месец април 2023 г. да се осигуряват за своя сметка. Декларацията се подава пред изпращащото ведомство.
  30 април 2023
  (Първият работен ден след 30 април 2023г. е 2 май 2023г.)
 • Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за самоосигур яващите се лица (включително за лицата по чл. 50, ал. 5 от ЗЗО) за задължително здравно осигуряване при определяне на окончателната осигурителна вноска за 2022 г., с изключение на лицата, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, включително едноличните търговци, както и физическите лица – регистрирани като земеделски стопани в случаите по чл. 29а от ЗДДФЛ (лицата по чл. 51, ал. 1 от ЗДДФЛ), за които срока за определяне на окончателната осигурителна вноска за 2022 г. е до 30 юни.
  30 април 2023
  (Първият работен ден след 30 април 2023г. е 2 май 2023г.)
 • Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за самоосигуряващите се лица (включително за лицата по чл. 50, ал. 5 от ЗЗО) за задължително здравно осигуряване при определяне на окончателната осигурителна вноска за минали години в случаите, когато са декларирани доходи получени през 2022 г., но отнасящи се за извършена трудова дейност през минали години, образувана ка то разлика между новоформираната окончателна осигурителна вноска и декларираните вече данни за окончателния размер на осигурителната вноска за съответната минала година, с изключение на лицата, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, включително едноличните търговци, както и физическите лица – регистрирани като земеделски стопани в случаите по чл. 29а от ЗДДФЛ (лицата по чл. 51, ал. 1 от ЗДДФЛ), за които срока за определяне на окончателната осигурителна вноска за 2022 г. е до 30 юни.


  30 април 2023
  (Първият работен ден след 30 април 2023г. е 2 май 2023г.)
 • Внасяне на окончателния годишен /патентен/ данък за второ тримесечие на текущата година.
  30 април 2023
  (Първият работен ден след 30 април 2023г. е 2 май 2023г.)
 • Плащане на данъка върху недвижимите имоти за цялата текуща година с отстъпка от 5 на сто.
  30 април 2023
  (Първият работен ден след 30 април 2023г. е 2 май 2023г.)
 • Плащане на данъка върху превозните средства за цялата текуща година с отстъпка от 5 на сто.
  30 април 2023
  (Първият работен ден след 30 април 2023г. е 2 май 2023г.)
 • Деклариране и внасяне на данъците при източника по ЗКПО за първо тримесечие.
  30 април 2023
  (Първият работен ден след 30 април 2023г. е 2 май 2023г.)
 • Регистрирано лице по чл. 154 от ЗДДС за доставки на услуги с място на изпълнение на територията на държава членка, по които получатели са данъчно незадължени лица, или по чл. 156 от ЗДДС за доставки на услуги с получатели данъчно незадължени лица и с място на изпълнение на територията на друга държава членка, в която данъчно задълженото лице не е установено, включително по постоянен обект, и/или вътреобщностни дистанционни продажби на стоки на данъчно незадължени лица, и/или вътрешни дистанционни продажби на стоки на данъчно незадължени лица, подава справка-декларация за предходното календарно тримесечие и внася дължимия данък.
  30 април 2023
  (Първият работен ден след 30 април 2023г. е 2 май 2023г.)
 • Регистрирано лице по чл. 157а от ЗДДС подава справка-декларация за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии под формата на пратки със собствена стойност, ненадвишаваща левовата равностойност на 150 евро, с изключение на акцизни стоки, по които получатели са данъчно незадължени лица, които са установени, имат постоянен адрес или обичайно пребиваване в държава членка, включително в страната, за данъчен период – месец март и внася дължимия данък.
  Забележка: В случаите на подаване от регистрирано лице по чл. 154, чл. 156 и/или чл. 157а от ЗДДС на справка-декларация, ако последният ден на месеца, следващ данъчния период, за който се отнася декларацията, е неприсъствен ден, срокът ще бъде спазен при подаване на справка-декларацията до последния ден на месеца, включително.

  30 април 2023
  (Първият работен ден след 30 април 2023г. е 2 май 2023г.)
 • Деклариране и внасяне на дължимия авансово да нък от физически лица, придобили доходи от стопанска дейност по чл. 29 от ЗДДФЛ и от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество през първото тримесечие на годината, когато платецът на дохода не е задължен да удържа данъка.
  30 април 2023
  (Първият работен ден след 30 април 2023г. е 2 май 2023г.)
 • Деклариране и внасяне на авансовия данък по чл. 43, ал. 4, чл. 44, ал. 4 и чл. 44а от ЗДДФЛ, удържан от предприятията и самоосигуряващите се лица за доходи, придобити от физическите лица през първото тримесечие на годината.
  30 април 2023
  (Първият работен ден след 30 април 2023г. е 2 май 2023г.)
 • Деклариране и внасяне на дължимите за първото тримесечие окончателни данъци по глава шеста от ЗДДФЛ, с изключение на окончателния данък, дължим от местни физически лица за доходи от източници в чужбина.
  30 април 2023
  (Първият работен ден след 30 април 2023г. е 2 май 2023г.)
 • Подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 от З ДДФЛ за доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа, придобити от физическите лица през предходната година, както и за доходи от източници в чужбина, подлежащи на облагане с окончателен данък, придобити от местни физически лица през предходната година. Внасяне на дължимите по декларацията данък върху общата годишна данъчна основа и окончателен данък, дължим от местни физически лица за доходи от източници в чужбина).
  30 април 2023
  (Първият работен ден след 30 април 2023г. е 2 май 2023г.)
 • Подаване на Справка по чл. 73а, ал. 5 от ЗДДФЛ от работодателите за доходи по трудови правоотношения, начислени и/или изплатени през предходната година в полза на чуждестранни физически лица, местни на държава – членка на Европейския съюз.
  30 април 2023
  (Първият работен ден след 30 април 2023г. е 2 май 2023г.)
 • Предоставяне на информация по електронен път от пенсионноосигурителните дружества по глава девета, раздел ІІ от Кодекса за социално о сигуряване за пенсиите, начислени и/или изплатени през предходната година в полза на физически лица, местни на друга държава - членка на Европейския съюз.
  30 април 2023
  (Първият работен ден след 30 април 2023г. е 2 май 2023г.)
 • Предоставяне на информация по електронен път от застрахователите по смисъла на Кодекса за застраховането за застрахователни обезщетения/премии, изплатени през предходната година в полза на физически лица, местни на друга държава – членка на Европейския съюз, при настъпило застрахователно събитие по договори за застраховки „Живот“, когато не попадат в друг обмен на информация между държавите – членки на Европейския съюз.
  30 април 2023
  (Първият работен ден след 30 април 2023г. е 2 май 2023г.)
 • Внасяне от застрахователите или данъчните представители на данъка върху застрахователните премии, дължим за предходното тримесечие.
  30 април 2023
  (Първият работен ден след 30 април 2023г. е 2 май 2023г.)
 • Подаване на данъчна де кларация по чл. 14, ал. 1 от ЗДЗП за предходното тримесечие.


  30 април 2023
  (Първият работен ден след 30 април 2023г. е 2 май 2023г.)
 • Онлайн магазин
  KASOVAPARAT.BG © 2024