Кошница    0
Кошницата ви е празна!

Общи Условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ на www.KasovAparat.BG

 
1. ПРЕДМЕТ
 
1 Настоящият документ представлява едновременно (1) общите условия или условията на ползване на www.KasovAparat.BG, които уреждат правилата за използването на www.KasovAparat.BG, включително сключването на договор за покупко-продажба с търговец от този електронен магазин, както и (2) споразумението между продавача и клиента за покупко-продажба през www.KasovAparat.BG.
 
2. ДАННИ ЗА ПРОДАВАЧА
 
2.1.   „Ер Ес Ес“ ООД е дружество със седалище и адрес на управление в България, София, улица "Крива река"6, вх.Б, с адрес за кореспонденция София, улица "Крива река"6, вх.Б, ЕИК 200472490 и идентификационен номер по ДДС в България: BG200472490.
2.2.   „Ер Ес Ес“ ООД администрира електронния магазин KasovAparat.BG, под формата на сайта www.KasovAparat.BG, (наричани за краткост „платформата за електронна търговия KasovAparat.BG“).  „Ер Ес Ес“ ООД  щe бъде наричано за краткост по-долу KasovAparat.BG.
2.3.   Можете да се свържете с KasovAparat.BG на посочения по-горе адрес, на телефон 0877999227, или на и-мейл адрес office@KasovAparat.BG. Телефоните за връзка са платени според тарифният план на клиента.


3.ДЕФИНИЦИИ
 
3.1.   Купувач – лице на или над 18 г, което е сключило договор за покупко-продажба от разстояние през платформата за електронна търговия www.KasovAparat.BG с KasovAparat.BG или друг търговец
3.2   Продавач – KasovAparat.BG или всеки друг търговец, предлагащ сткоки или услуги на платформата за електронна търговия www.KasovAparat.BG.
3.3.   KasovAparat.BG Marketplace – платформата за електронна търговия KasovAparat.BG, предоставяна на други търговци от KasovAparat.BG, посредством която те предлагат за продажба свои стоки или услуги
3.4.   Платформата – домейна KasovAparat.BG.bg и неговите поддомейни или мобилното приложение KasovAparat.BG
3.5.   Клиент – всяко физическо или юридическо лице или друго правно образувание, което използва Платформата по какъвто и да е начин, включително но не само като я разглежда, прави поръчки през нея, купува, връща стоки и извършва всякакви други действия чрез нея.
3.6.   Акаунт – раздел от Платформата, формиран от имейл адрес и парола, който позволява на Клиента да изпрати Поръчка и който съдържа информация относно Клиента и историята на някои от действията му в Платформата(Поръчки, данъчни фактури и др.)
3.7.   Любими – раздел в акаунта, който позволява на Клиента да създаде свои списъци
3.8.   Списък – уеб страница в Акаунта на Клиента в раздел „Любими“, в която той може да добавя продукти, от които се интересува
3.9.   Поръчка – електронен документ, представляващ комуникационна форма между KasovAparat.BG и Клиента, чрез който Клиентът заявява на KasovAparat.BG, през Платформата, намерението си за купуване на Стоки и Услуги от Платформата.
3.10.   Продукт(-и)и Услуга(-и) – всеки предмет на договор за покупко-продажба,сключен между Купувач и Продавач през Платформата.
3.11.   Кампания – всяко търговско съобщение, целящо популяризирането на Платформата, марката KasovAparat.BG или определени Стоки и/или Услуги, които се предлагат в ограничени наличности, освен ако в търговското съобщение изрично не е упоменато обратното, за определен период от време, посочен от Продавача.
3.12.   Договор – представлява сключения от разстояние договор между Продавача и Купувача за покупко-продажба на Стоки и/или Услуги през Платформата, неразделна част от който са настоящите общи условия за ползване на Платформата.
3.13.   Съдържание
•   цялата информация на Платформата, която е достъпна чрез връзка с Интернет и използване на устройство, имащ връзка с Интернет;
•   съдържанието на всяко съобщение от страна на Купувача към KasovAparat.BG и / или Продавача, изпратено посредством електронни средства и/или всякакви други достъпни комуникационни средства;
•   всякаква информация, предоставена, по всякакви начини, от страна на служител/сътрудник на KasovAparat.BG и/или друг Продавач на Клиента чрез електронни или други средства за предаването й от разстояние;
•   информацията, свързана със Стоките и/или Услугите и/или прилаганите тарифи от Продавача в определен период от време;
•   информацията, касаеща Клиентите и свързана със Стоките и/или Услугите и/или приложимите тарифи от трети лица, с които Продавачът има сключени под някаква форма патньорски договори;
•   данни относно Продавач.
3.14.   Бюлетин (Newsletter) – средство за периодично информиране за предлаганите от Продавача Стоки и Услуги и/или промоции, изпращан по електронен път чрез електронна поща.
3.15.   Транзакция – действието от страна на KasovAparat.BG по възстановяване на платена от Купувача сума в резултат на разваляне, прекратяване, отказ или несключване на договор за покупко-продажба през Платформата, осъществявано единствено по банков път.
3.16.   Спецификации – всички характеристики и/или описания на Стоките и Услугите, така както са посочени в описанието им.
3.17.   Ревю – писмена оценка от страна на притежателя или ползвателя на продукт или услуга, основаваща се на личния опит и уменията на оценяващия да прави качествени коментари и да изрази мнениедали продуктът или услугата отговаря или не на посочените от производителя характеристики.
3.18. Рейтинг – метод на изчисляванена нивото на задоволство на даден Клиент по отношение на определен продукт. Рейтингът се изразява под формата на звезди, като всеки продукт може да получи оценка от една до пет звезди. Тази степен на удовлетвореност винаги ще бъде придружена с рецензията написана от Клиента на даден продукт или услуга.
3.19.   Коментар – оценка или критична забележка, на края на едно Ревю или на друг коментар.
3.20.   Въпрос – форма на обръщение към Клиенти/Купувачи с цел да се получи информация относно дадени продукти или услуги.
3.21. Отговор – писмена информация, която е предадена на Клиента, който е задал въпрос в Платформата, на страницата на определен продукт. Отговорът представлява обяснение, предоставено от един Клиент на друг Клиент в рамките на един диалог.
3.22.   “Плащане с кредитна /дебитна” – услуга за плащане, предоставена от KasovAparat.BG за мобилни устройства с операционни системи Android и iOS и за сайта KasovAparat.BG.bg, представляваща система за плащане, която е интегрирана в  сайта KasovAparat.BG.bg и е достъпна за Клиентите, чрез която те могат да извъшват плащане с дебитна или кредитна карта онлайн и която услуга може да бъде активирана в сайта www.KasovAparat.BG.bg;

4.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
 
4.1.   Общите условия на KasovAparat.BG са задължителни за всички Клиентина Платформата.
4.2.   Всяко използване на Платформата означава, че Вие сте (а) се запознали внимателно с общите условия за използването й и (б) сте се съгласили да ги спазвате безусловно.
4.3.   Общите условия могат да бъдат променени едностранно от KasovAparat.BG по всяко време чрез актуализирането им. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички Клиенти.
4.4.   KasovAparat.BG има право да извършва промени на условията за ползване по всяко време по собствено усмотрение или ако те са наложени по силата на влязъл в сила нормативен акт.
4.5.   Във всеки един случай на промяна на общите условия KasovAparat.BG ще информира за това Клиентите си чрез публикуването на промените в Платформата. В този смисъл Вие като Клиент имате задължение да правите справка за евентуални промени на общите условия на Платформатапри всяко нейноползване.
4.6.   Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на Платформата се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или неприложимостта на останалите разпоредби.
4.7.   KasovAparat.BG полага сериозни усилия, за да поддържа точността на информацията, представена в Платформата. Въпреки това, като се има предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация, KasovAparat.BG уточнява, че изображенията на продуктите имат илюстративени насочващ характер, съответно доставените продукти могат да се различават от изображенията.
4.8.   Характеристиките или цените на продуктите, описани в Платформата, могат да бъдат промянени по всяко време. Поради технически причини е възможно в тях да се съдържат грешки, за които KasovAparat.BG предварително се извинява на своите Клиенти.
4.9.   Възможно е, поради ограниченото пространство и последователната структура на информацията, описанията на продуктите да бъдат понякога непълни. Въпреки това, от KasovAparat.BG се стреми да предостави най-подходящата и важна информация.
4.10.   Всички стоки, включително тези в промоция/намаление се продават и доставят до изчерпване на количествата дори това да не е изрично отбелязано в Платформата.
4.11.   Платформата може да съдържа линкове към други сайтове. KasovAparat.BG не носи отговорност за политиката на поверителност на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.
 
5.СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР
 
5.1.   Клиентът заявява желанието си да поръча и купи Стока и/или Услуга през Платформата като направи Поръчка по електронен път или по телефона и която съответно се регисрира от самия него или от служител на KasovAparat.BG от негово име.
5.2.   KasovAparat.BG ще изпрати уведомление до Клиента за регистриране на Поръчката в системата му, което няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението й. Това уведомление KasovAparat.BG прави по електронен път (имейл) или по телефона.
5.3.   Затова Продавачът има правото да не достави част или всички Стоки или да не изпълни част или всички Услуги от Поръчката по различни обективни причини, включително но не само поради изчерпване на складовата им наличност. При всички случаи KasovAparat.BG уведомява за това Клиента чрез имейл или по телефона. При това положение единствената отговорност на Продавача е да върне евентуално получената предварително цена на Стоката или Услугата.
5.4.   Договорът за покупко-продажба от разстояние между Продавача и Клиента се смята за сключен към момента на получаването от страна на Клиента на електронната му поща и/или чрез SMS, изпратен на телефна му на уведомление, че Стоката от Поръчката е готова за изпращане или Услугата може да бъде предоставена.
5.5.   Договорът за покупко-продажба, сключен между Клиента и Продавача, се състои от настоящите общи условия и всякакви евентуални допълнителни договорки между Продавача и Купувача.

6.ПОЛИТИКА ЗА ОНЛАЙН ПРОДАЖБА
 
6.1.   Достъпът до Платформата с цел регистрация на Поръчка е позволен на всеки Клиент.
6.2.   KasovAparat.BG си запзва правото по свое усмотрение да ограничи достъпа на който и да е Клиент до реализиране на Поръчка и/или до някой от възможните платежни методи, ако сметне, че това би било в ущърб на KasovAparat.BG по какъвто и да е начин. При това положение единственото право на Клиента е да се обърне към  KasovAparat.BG, за да бъде информиран относно причините, които са довели до прилагането на посочените по-горе мерки. KasovAparat.BG не носи отговорност за каквито и да е вреди, които Клиентът е претърпял или може да претърпи в следствие на това решение, независимо от неговата правилност или основателност.
6.3.   Клиентът има право да публикува мнения относно Стоки и/или Услуги, както и да се свързва с KasovAparat.BG на посочените адреси в раздел „За нас” на Платформата. Мнения или съобщения, които съдържат нецензурни думи или неподходящ речник ще бъдат премахнати от Платформата или игнорирани.
6.4. Комуникацията с Продавача може да се осъществи чрез директна с него връзка или на посочените на Платформата адреси в раздел „За нас”.
6.5.   В случай на необичайно голям трафик в интернет мрежата, KasovAparat.BG си запзва правото да изисква от Клиентите да въвеждат ръчно валидиращите кодове тип captcha, с цел защита на публикуваната информация в Платформата.
6.6.   KasovAparat.BG може да публикува рекламна или промоционална информация за Стоките и/или Услугите и/или за предлаганите от него промоции на Платформата, за определен период от време.
6.7.     Всички цени на Стоките и/или Услугите на Платформатаса крайни, обявени са в лева (BGN) с включено ДДС и всички други изисквани по закон данъци или такси.
6.8.   В предвидените от закона случаи, цената на Стоките, вид електроника, обявени на Платформата включват зелена такса. В случай, че Клиентът/Купувачът поиска детайли относно точната стойност на добавената сума към цената на Стоката, той трябва да се свърже с отдел „За нас“ на KasovAparat.BG.
6.9.   В случай на онлайн плащания или плащания по банков път, Продавачът не носи каквато и да е отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Купувача или неговата банка по повод на самата транзакция, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката, издала картата на клиента в случаите, в които валутата е различна от BGN. Плащането с карта към KasovAparat.BG се приема като международно плащане от банките в България и съгласно техните правила за работа с карти и картови разплащания при такъв вид транзакции някои банки начисляват допълнителни такси. Разходите, свързани с подобни плащания са единствено за сметка на Купувача. Затова KasovAparat.BG препоръчва на своите клиенти на направят справка при своята банка за евентуални допълнителни такси, които биха могли да им бъдат начислени при онлайн плащания или такива чрез банка за Продукти, продавани от KasovAparat.BG.
6.10.   Всички изображения, поместени на Платформата имат единствено цел да създадат известна представа за типа на предлаганата Стока/Услуга, а не да я представят точно. Съответно, възможно е някои от изображенията на Стоките или Услугите в Платформата (статични/динамични изображения/ мултимедийни презентации/ т.н.) да не отговарят на външния вид на съответната Стока или да създават грешно впечатление за предлаганата Услуга. Продавачът няма да носи отговорност за такива несъотвествия.
6.11. След 14 (четиринадесет) дни от момента на купуването на една Стока или Услуга, Купувачът ще бъде помолен да направи рецензия относно закупената Стока или Услуга. Тази молба ще бъде изпратена на електронната поща, чрез която е регистриран на Акаунта му. Чрез даването на рецензия, Клиентът допринася за по-добрата информираност на други възможни Купувачи и се включва активно в развиването на нови услуги и в по-подробното описание на характеристиките на Продуктите.
 
7.ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ
 
7.1.   Продавачът има право да използва подизпълнители за изпълнението на задълженията си по договора за покупко-проджба от разстояние, сключен чрезПлатформатабез да е необходимо да уведоми или получи съгласието на Купувача за това. Съответният Продавач ще носи отговорност за действията на тези подизпълнители като за свои.
 
8.ПРАВОТО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА И ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ
 
8.1.   Съдържанието, съгласно определението в глава „Дефиниции“, включително, но не само логата, всякакви графични изображения или надписи, търговскиите символи, динамичните символи, текстовете и/или мултимедийното съдържание на Платформата, са изключителна собственост на KasovAparat.BG.
8.2.   KasovAparat.BG има и си запазва всички права върху интелектуалната собственост, свързани по някакъв начин с Платформата, независимо дали са негови собствени или получени чрез договорни лицензии или по какъвто и да е друг законосъобрезен начин.
8.3.   Нищо в сключения между KasovAparat.BG и Клиента договор от разстояние няма да се счита като разрешение от страна на KasovAparat.BG последният да копира, разпространява, публикува, предоставя на трети лица, променя по какъвто и да е начин каквато и да е част от Съдържанието, включително но не само съдържанието на търговските марки, логата, мултимедийното съдържание на Платформата или описанията на Продуктитеили Услугите по какъвто и да е начин, включително чрез въвеждането на каквото и да било външно за Платформата съдържание, премахването на знаците, обозначаващи правото на собственост на KasovAparat.BG върху Съдържанието. Клиентът няма право и да прехвърля, продава, разпространява материали, създадени чрез възпроизвеждане (копиране), изменение или публикуване на Съдържанието, освен с изричното съгласие на KasovAparat.BG.
8.4.   Всякакво Съдържание, до което Клиентът има достъп, независимо от средствата за това, е предмет на регулиране от настоящите общи условия.
8.5.   Клиентът може да копира, прехвърля и/или използва Съдържанието само за лични нетърговски цели, само в случаите, в които това не противоречи на предвиденото в настоящата глава от този документ.
8.6.   Клиентът има право да използва Съдържанието за търговски цели единствено и само, ако е получил писменото съгласие на KasovAparat.BG за това и само до частта от Съдържанието, до начина и степента на използването й, както и във времевите граници, за които това съгласие е дадено изрично. Всяко последващо или различно използване на Съдържанието ще се счита за нарушаване на настоящия договор между KasovAparat.BG и Клиента и за нарушаване на правата на интелектуална собственост на KasovAparat.BG, който има право да потърси отговорността на Клиента за това.
8.7.   Простото изпращане до Клиента или рефериране към Съдържанието или части от него от страна на KasovAparat.BG няма да се счита за съгласие от страна на KasovAparat.BG да позволи на Клиента да използва Съдържанието или части от него за свои цели, различни от личните му нужди, независимо от средството за комуникация, използвано от KasovAparat.BG.
8.8.   Забранена е всякаква употреба на Съдържанието за други цели освен изрично позволените в настоящите общи условия или в друго изрично писмено съгласие, дадено от KasovAparat.BG.

9.ПОРЪЧКА
 
9.1.     Клиентът може да прави Поръчки на Платформата чрез добавянето на желаните Стоки и/или Услуги в количката за покупки, следвайки стъпките, указани в Платформата, за да завърши и изпрати съответната Поръчка.
9.2.   Всяка добавена в количката за покупки Стока и/или Услуга може да бъде купена, ако е налична. Добавянето на Стока и/или Услуга в количката за покупки, без Поръчката да бъде приключена не води до регистрацията на поръчката и автоматичното запазване на Стоката/Услугата.
9.3. Потвърждавайки Поръчката KasovAparat.BG потвърждава доставката само на един брой от съответната Стока в регистрираната поръчка. Останалите бройки от въпросния модел Стоки ще бъдат допълнително потвърдени или отказани в зависимост от наличните количества.
9.4.   Клиентът се задължава и отговаря за това всички данни, които е предоставил на KasovAparat.BG във връзка с Поръчката да са верни, пълни и точни към датата на изпращането на поръчката. Клиентът се задължава да подпечати съответните документи и/или формуляри с мокър печат, ако това е необходимо, който са свързани с покупката на определени стоки и/или има установена нормативна уредба за това.
9.5.   С изпращането на поръчката Клиентът разрешава на KasovAparat.BG да се свърже с него пo всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка или сключения Договор.
9.6.   Продавачът има право да откаже да изпълни (да анулира) направената от Клиента Поръчка, за което следва да уведоми Клиента. Анулирането на поръчката не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането й в следните случаи:
• неприемане от страна на банката-издател на Клиента на транзакцията при онлайн плащане;
• осъществяване на паричната трансакция, което да не доведе до постъпване на средства по сметка на Клиентът се задължава при онлайн плащания
• предоставените от Клиента данни в Платформата са непълни и/или грешни.
9.7.   Клиентът ще поеме всички преки разходи по връщането на Продукти, предлагани от KasovAparat.BG в случай, че се откаже от Договора от разстояние и заяви това в срока за отказ, предоставен му от KasovAparat.BG. Този срок започва да тече от датата на сключване на Договора за услуги и от датата на потвърдената поръчка, на купената Стока от Купувача или трето лица, различно от превозвача. Клиентът следва да върне на KasovAparat.BG Продукта на адрес: "Ер Ер Ес" ООД,България, София, жк."Стрелбище" 24, ет.1, ап.1, като междувременно уведоми Продавача за това на office@KasovAparat.BG.bg или на телефон 0877999227 . Клиентът може да върне Продукта(-ите) с куриер, изпратен от KasovAparat.BG от адреса, посочен от Клиента, а последният ще плати такса в размер на 9,99 лв. за това на куриера и всички разходи по смяната на фискална памет, ако продукта е фискално устройство. Ако продукта е фискална техника, Клиента се задължава в 3 (три) дневен срок от заявката за връщане на подпише и подпечати с мокър печат на Юридическото лице, което представлява, издадените от "Ер Ес Ес" ООД документи свързани с  дерегистрацията и смяната на фискална памет на устройството.
8. Продавачът се задължава да възстанови платената цена на Договора, сключен от разстояние, от който Клиентът се е отказал в рамките на 14 (четиринадесет) дни от датата, на която доказателство от Клиента, че последният е върнал съответния Продукт. Сумата ще бъде възстановена както следва без това да доведе до някакви допълнителни разходи за Клиента, освен ако банката, която го обслужва не изисква някакви такси:
• Плащанията, направени с дебитна или кредитна карта – чрез възстановяване по сметката, от която е било извършено плащането
• Плащанията, направени чрез наложен платеж – по банкова сметка, допълнително предоставена от Клиента
• Плащанията по потребителски кредити – след прекратяване на договора за потребителски кредит и преизчисляване на вноските по кредитите – най-често по банковата сметка, от която са постъпвали сумите за вноските по кредита или по друг начин, определен от банката, отпуснала кредита.
9.   Продавачът има право да забави възстановяването на сумата в случаите на отказ от сключен Договор до получаването на продадените Стоки или до получаването на доказателство, че са били изпратени, в случай, че не е предложил да вземе сам Стоките, което от двете събития настъпи по-рано.
10. Право на отказ от сключения договор от разстояние и връщане на стока имат само потребителите по смисъла на Закона за защита на потребителите по отношение на стоките, предлагани от KasovAparat.BG, при положение, че когато е поръчана повече от една бройка от дадена марка и модел стока, опаковката само на един продукт е била разпечатана, а останалите бъдат върнати на Продавача запечатани.
11.Със създаването на Акаунт Клиентът има възможност да използва секция (раздел), наречена „Любими“, в която може да създава Списъци. Тези списъци могат да бъдат публични или лични. Публичните списъци ще бъдат видими за всички трети лица, с които Клиентът ги е споделил в социалните мрежи, както и за всички Клиенти с Акаунти в Платформата. Личните списъци ще са видими единствено за Клиента, който ги е създал. Клиентът сам ще определя кои списъци ще са публични и кои лични. Той може да сменя статута на всеки списък по всяко време.
 
10.СТОКИ/УСЛУГИ, ЗА КОИТО КЛИЕНТЪТ НЯМА ПРАВО НА ОТКАЗ
 
10.1.   Клиентът няма право да се откаже от сключения Договор в следните случаи:
•   при предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на Клиентаи потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от Продавача;
•   при доставка на стоки или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от Продавачаи които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ;
•   при доставка на стоки, изработени по поръчка на Клиента или съобразно неговите индивидуални изисквания;
•   при доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
•   при доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
•   при доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;
•   при доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката;
•   при предоставяне на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител, когато изпълнението е започнало с изричното съгласие на Клиента, който е потвърдил, че знае, че по този начин ще загуби правото си на отказ.
•   при доставка на фискална техника, която е въведена в експлоатация, регистрирана е на сървърите на НАП и има издадено валивно свидетелство за регистрация, за която не са платени всички разходи и услуги свързани с дерегистрацията, смяната на фискална памет и подпечатването на всички нормативни документи за устройството.
 
11.ПОВЕРИТЕЛНОСТ
 
11.1.   Клиентът се съгласява, че като предоставя каквито и да е свои лични или други данни на KasovAparat.BG, той се съгласява, че те могат да бъдат използвани от последния за следните цели от KasovAparat.BG: (1) поддържане на акаунта на Клиента, включително регистриране на поръчки, изпращане на поръчани продукти, осъществяване на поръчаните услуги, фактуриране, разрешаване на спорове с Клиенти по повод техните Поръчки или разглжедане на исканията им; (2) изпращане на Бюлетини или периодични уведомления по и-мейл или чрез SMS; (3) осъществяване на пазарни проучвания, проследяване и наблюдение на продажбите и клиентското/потребителското поведение.
11.2.   Клиентът се съгласява да предостави на KasovAparat.BG неограничен по обем и време достъп върху всякакви материали и информация, които изпраща на Продавача чрез или във връзка със Платформата, назависимо дали е направил Поръчка и осъществил сделка през Платформата. KasovAparat.BG има правото да използва, възпроизвежда, публикува, променя, предава и разпространява тази информация или материали. Клиентът изрично се съгласява, че KasovAparat.BG може свободно да използва и обработва за свои цели идеите, концепциите или ноу-хауто, които Клиентът му е предоставил по какъвто и да е начин през или във връзка със Платформата или действията/бездействията, които Клиентът е осъществил през или във връзка със Платформата. KasovAparat.BG няма задължение да пази така получената информация като поверителна, доколкото това не му се вменява в задължение от действащото законодателство.
11.3.   С предоставянето на свои данни на KasovAparat.BG (включително и-мейл) Клиентът дава изричното си съгласие с него да се свързват KasovAparat.BG или трети лица, които са куриери..
11.4. С предоставянето на свои лични данни на KasovAparat.BG Клиентът дава изричното си съгласие те да бъдат включени в база данни на "Ер Ес Ес" ООД, регистрирано като адмимистратор  на лични данни под № 253093 в Комисията за Защита на Личните Данни и дава изричното си и еднозначно съгласие тези данни да бъдат съхранявани, използвани и обработвани съгласно целите, упоменати в т. 11.1.
 
12.РЕКЛАМА
 
12.1.   В момента, в който Клиентът си създаде акаунт в Платформата, има възможността да изрази съгласието си за получаване на Бюлетини.
12.2.   Отказа си от получаване на Бюлетин Клиентът може да изрази по всяко време, използвайки специалния линк, намиращ се във всеки Бюлетин, като промени настройките в акаунта си в „Моите абонаменти“ или като се свърже с KasovAparat.BG по какъвто и да е друг начин, включително но не само по и-мейл, по телефона на номер 0877999227, по пощата и др.
12.3.   Отказът за получаване на Бюлетини не означава автоматичен отказ от даденото съгласие за сключване на настоящия договор.
 
13.ФАКТУРИРАНЕ – ПЛАЩАНЕ
 
13.1.   Цените на Стоките и Услугите, обявени в Платформата, са крайни и включват ДДС, както и всички други данъци и такси, предвидени в действащото българско законодателство.
13.2.   Цената, начинът на плащане и срокът за плащане при издаване на фактури са посочени във всяка Поръчка. Поръчки на продукти, предлагани от KasovAparat.BG на стойност над 5000 лв. няма да могат да се плащат при доставката, а следва да се заплатят предварително по банков път или чрез банкова карта.
13.3.   Клиентът е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на фактурата в съответствие с действащото българско законодателство, както и да попълни допълнителните документи, ако се изискват такива от естеството на продукта, който е предмет на плащането.
13.4.   Продавачът ще издаде на Клиента фактура за поръчаните и доставени Стоки / предоставени Услуги въз основа на инфомацията, предоставена от Клиента.
13.5.   KasovAparat.BG издава фактура за всяко плащане по Поръчка, чрез която Клиентът си е купил Стока и/или Услуга, предлагана на Платформата от KasovAparat.BG. Клиентът е съласен да получава такава фактура по електронен път чрез качването й в Акаунта му. В случай, че тези платежни документи не са достъпни за повече от 48 часа (четиридесет и осем) часа в Акаунта, молим да ни уведомите на имейл адреса: office@KasovAparat.BG.bg или на телефон 0877999227
13.6.   KasovAparat.BG не издава и не праща фактури за покупки или други плащания, свързани с покупки на Стоки и/или Услуги, предлагани от Marketplace Продавачите, които имат задължението да правят това съгласно действащото българско законодателство.
13.7.   С цел правилното съставяне на фактурата за съответната Поръчка, Клиентът е длъжен непрекъснато да актуализира данните в акаунта си. Той е длъжен да прегледа информацията, посочена в съответната Поръчка, за да се убеди, че тя е пълна, вярна и точна.
 

14.ДОСТАВКА НА СТОКИ
 
14.1.   Продавачът се задължава да доставя поръчаните и купени Стоки сам или чрез куриерска фирма на адрес, посочен от Купувача или в офис на куриерската фирма, в зависимост от избора на Клиента.
14.2.   Продавачът ще осигури подходящото опаковане на Стоките и изпращането на съпътстващите документи. Ако по някаква случайност в пратката не се съдържа необходим към поръчания продукт документ, то моля да се свържете с нас на имейл office@KasovAparat.BG.bg и ние ще направим всичко възможно, за да Ви го осигурим възможно най-бързо.
14.3.   KasovAparat.BG ще извършва доставката на Стоките и предоставянето на Услугите само на територията на България. Цената на доставката на стоки, предлагани от KasovAparat.BG на стойност под 100 лв. (с ДДС) ще е 9,60 лв.

15.ГАРАНЦИИ
 
15.1.   Продавачът предлага всички Стоки на Платформата с гаранция за съответствие на стоката с Договора в съответствие с действащото законодателство. Изключение правят някои категории стоки, които поради естеството си не могат да имат гаранция и/или е упоменато друго. Гаранцията на фискалните устройства е 12 месеца.
15.2.   По отношение на Стоките, които са продадени и доставени от KasovAparat.BG, гаранционните сертификати са издадени от производителя или са издадени от KasovAparat.BG. 
15.3. Условията за ползване, манипулация и транспортиране на един разопакован продукт са същите, както на веднъж опакованите продукти от производителя и се ползват със същите предимства освен, ако не е посочено друго в страницата на Стоката.
15.4. Поправката/ремонтът на продукти извън гаранционния срок или в рамките на този срок, но при положение, че задължението на Продавача да приведе стоката в съответствие с Договора за прождаба е отпаднало на каквото и да е основание, подлежи на заплащане от страна на Купувача и се извършва в срок, уговорен между страните и/или от действащата нормативна база.
 
16.ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА
 
16.1.   Собствеността на Стоките ще бъде прехвърлена от Продавача с предаването им на Купувача, след извършване на плащането от негова страна. Предаването на Стоката ще се удостоверява с подписа на Купувача на транспортния документ, предоставен от куриера.
 
17.ПУБЛИКУВАНЕ НА РЕВЮТА, КОМЕНТАР. ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ
 
17.1. Писането на Ревюта, Коментари, Въпроси и Отговори може да се прави от Киентиа, в раздел „Въпроси и отговори на клиенти” и „Ревюта”. Написаните информации могат да бъдат както положителни, така и отрицателни и трябва дасе отнасят за характеристиките и начина на употреба на даденастокаили услуга.
17.2. В момента на регистрацията на дадено Ревю/Коментар/Въпрос/Отговор на Платформата, Клиентите дават на KasovAparat.BG един неизключителен, посноянен, безвъзвратен, териториално неограничен лиценз и правото на KasovAparat.BG да използва, възпроизвежда, променя, адаптира, публикува, превежда, разпространява и показва това съдържание.
17.3. Всеки Клиент, в момента на публикуването на Ревю/Коментар/Въпрос/Отговор в посочените раздели, се задължава да са спазва следните правила:
•   да се позовава само на характеристики и/или начина на употреба на определен продукт или услуга, избягвайки информация,свързана с аспекти, които могат да се променят (напр. цена или промоционални оферти);
•   да използва само български език и да пише на кирилица. Позволени са думите или изразите, които въпреки че не са български, са широко използвани от всички медии в съответната област (пример: mouse, notebook, plug and play);
•     да използва подходящ изказ, несъдържращ обидни изрази или такива, който могат да засегнат права на трето лице;
•   да помести правилно въведеното съдържание на Платформата както следва: всеки въпрос да бъде публикуван в раздел „Въпроси и отговори на клиенти” и всяко Ревю да бъде публикувано в раздел „Ревюта”.
•   да се увери, че въведената от него информация е реалистична, коректна, неподвеждащаи в съответствие с действащите закони, спазвайки в това число правата на други лица – напр. авторски права, права на интелектуална собственост, лицензионни права или други права на собственост, рекламни права или право на поверителност.
• да използва тази услуга само за комуникиране или получаване на допълнителни детайли относно определена стока или услуга от Платформата без да прави препратки към други фирми, които насърчават продажбата и купуването на стокии/или услуги;
• да не предоставя или изисква, по никакъв начин или форма лични данни (данни за връзка, адрес на доставка или местожителство, телефонни номера, имейл адреси, собствени и/или фамилни имена, т.н.) или друга информация, която може да доведе до разкриването на тези лични данни;
•   да не публикува информация и/или датайли относно URL-те (линкове/връзки) от други сайтове, които развиват същата или сходна търговска дейност като KasovAparat.BG;
•   да не вписва Ревюта/Коментари/Въпроси/Отговори, които съдържат материали с рекламен характер;
•   да не използва Ревю/Коментари/Въпроси/Отговори като средство за комуникация с Продавача, за тази цел ще се използват данните за контакт на Продавача, публикувани на Платформата.
17.4. Освен критичната реалистична оценка, в момента на публикуването на дадено Ревю, Клиентът следва дадобави и Рейтинг за съответния продукт или услуга. Рецензиите, заедно със съответните им Рейтинги, ще повлияят на общия Рейтинг на продукта или услугата, който ще се изрази чрез цифра в близост до Стоката. Така, една Рецензия, която е придр

Онлайн магазин
KASOVAPARAT.BG © 2023