Кошница    0
Кошницата ви е празна!

УКАЗАНИЯ ЗА ДЕКЛАРИРАНЕ НА СУПТО ПРЕД НАП

2019-10-22 16:31:06 0 Прочетена: 5066

УКАЗАНИЯ ЗА ДЕКЛАРИРАНЕ НА СУПТО


за попълване и подаване декларацията по чл. 118, ал. 14 от ЗДДС


Кой подава декларацията


Декларацията се подава от производител и/или разпространител на софтуер за управление на продажби в търговски обект на основание на чл. 118, ал. 14 от Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС).

Декларацията за софтуер, произведен от лице, установено или с постоянен адрес на територията на страната, се подава от това лице.

Декларацията за софтуер, произведен от лице, установено на територията на друга държава членка на Европейския съюз, се подава от това лице или само от един от оторизираните разпространители за територията на страната.

Декларацията за софтуер, произведен от неустановено на територията на Европейския съюз (ЕС) лице, се подава само от един от оторизираните разпространители на софтуера, установен на територията на ЕС.

Не се изисква подаване на декларация от лице, оторизирано от производител/разпространител да разпространява софтуер, за който вече са декларирани обстоятелствата съгласно чл. 118 ал. 14 от ЗДДС.

Заедно с подаването на декларацията се подава и информация за софтуера съгласно чл. 52в ал. 2 от Наредба Н-18/2006.


Срок за подаване на декларацията


Декларацията за съответствие се подава преди да започне разпространението на софтуер за управление на продажбите или негова нова версия.

В 7-дневен срок от настъпване на промяна в декларираните обстоятелства в подадена декларация се подава коригираща декларация . В случай, че при новата версия е налице промяна във функционалността и/или структурата на базата данни, попадащи в обхвата на Приложение №29 от Наредба Н-18/2006 г., се подава и информация за промените по реда на чл. 52в, ал. 2 от наредбата.

При преустановяване на производство/разпространение на деклариран софтуер или версия лицето, подало декларацията за съответствие по реда на чл. 52б ал. 1, следва да подаде информация за това обстоятелство в 14-дневен срок от настъпването му. Това се отбелязва в публичния списък със софтуерите, за които е декларирано съответствие с нормативните изисквания.

Попълване на част I – Данни за декларатора


Попълват се данни за декларатора.


Попълване на част II - Информация за софтуера


Попълва се информация за софтуера. За всеки модул на софтуера се използва бутон „Добави нов ред“ и се вписват наименованието и функционалността му.


Попълване на част III – Оторизирани дистрибутори


Попълват се информация за оторизираните дистрибутори за разпространение на софтуера на територията на страната. При наличие на повече от един дистрибутор се използва бутон „Добави нов ред.“


Попълване на част IV - Прекратяване на производство/разпространение на софтуер


При прекратяване на производството/разпространението на софтуер или версия на софтуер, за които е подадена декларация по чл. 118, ал. 14 от ЗДДС, се попълва част 4 на последната подадена декларация за променени обстоятелства за съответната версия на софтуер.


Попълване на част V – Прикачени документи


Задължително се прикачват следните документи:


Подробно ръководство за работа със софтуера – изисква се за всички софтуери;

Пълно описание на обектите в БД – изисква се за софтуери, които се предоставят като web-базирано приложение в среда на клиента или чрез локална инсталация при клиента;

Инструмент с отворен код - изисква се за софтуери, които се предоставят като web-базирано приложение в среда на клиента или чрез локална инсталация при клиента;

Описание на софтуер, който се предоставя като облачна услуга – изисква се за софтуери, които се предоставят като „Софтуер като услуга“ (SaaS);

Сканирано копие на договора - изисква се само когато декларацията се подава от разпространител;

Указание за използване на електронната услуга


Бутони: Попълване Коригираща декларация Справки


Бутон Попълване се използва при подаване на декларация за нов софтуер.


Бутон Коригираща декларация


При натискането му се визуализират следните бутони:


Нова версия Коригираща декларация Отказ 

Коригираща декларация

Бутон Нова версия се използва за:

Подаване на информация за нова версия на деклариран и потвърден софтуер;

Подаване на информация за нов софтуер на базата на подадена информация за предходно деклариран софтуер. При избор по входящ номер се визуализират попълнените данни в избраната декларация, които да улеснят попълването на информация за нова версия на вече деклариран софтуер или за нов софтуер.

Бутон Коригираща декларация се използва за:

Корекция на подадена, но все още необработена от НАП декларация;

Корекция на върната от НАП декларация и информация със статус „за корекция“

Корекция на потвърдена от НАП декларация и информация – при настъпване на нови обстоятелства;

При избор по входящ номер се визуализират попълнените данни в избраната декларация.

ВНИМАНИЕ!

При подаване на коригираща декларация за включен в публичния списък софтуер е необходимо в част V – Прикачени документи, категория „Други“, да прикачите допълнителен файл с наименование „Описание на корекцията“. В него трябва да се изброят променените обстоятелства и да се посочи къде - в декларативната част и/или в прикачените документи (наименование, стр. №) е направена промяна.

При подаване на информация за нова версия на вече деклариран софтуер, аналогично, в допълнителен файл с наименование „Промени в новата версия“ следва да се посочи същността на промяната в новата версия, както и дали са променени и кои от прикачените документи – ръководство за работа със софтуера, описание на БД и т.н. (посочват се наименование, секция, глава, страница,….)


Бутон Отказ – връщане в предходно меню

Бутон Справки – осигурява справка за подадените от потребителя декларации

Коментари

Напишете коментар

Онлайн магазин
KASOVAPARAT.BG © 2020