Кошница    0
Кошницата ви е празна!

Последни предложения за изменения на Наредба Н-18

2018-07-26 11:43:55 0 Прочетена: 438

Проект! 


НАРЕДБА 

за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за 

регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални 

устройства (обн., ДВ, бр. 106 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 7 и 79 от 2007 г., бр.77 от 2009 г., 

бр. 49 от 2010 г., бр. 48 и 64 от 2011 г., бр. 7, 27, 54, 78 и 102 от 2012 г., бр. 40 от 2013 г.; 

Решение № 5079 от 2013 г. на ВАС на Република България - бр. 93 от 2013 г.; бр. 111 от 

2013 г., бр. 14, 44, 49, 54, 66 и 83 от 2015 г.; Решение № 6046 от 2015 г. на ВАС на 

Република България - бр. 83 от 2015 г.; бр. 84 от 2015 г., бр. 44 и 76 от 2017 г.) 

§ 1. Заглавието на наредбата се изменя така: 

„Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални 

устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за 

управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен 

магазин“. 

§ 2. В чл. 1, ал. 1 се създават т. 6 - 8: 

„6. условията и редът за издаване и за отнемане на разрешения на лицата, които 

извършват техническо обслужване и ремонт на фискално устройство/интегрирана 

автоматизирана система за управление на търговската дейност (ФУ/ИАСУТД); 

7. изискванията към софтуера за управление на продажбите в търговските обекти и 

към производителите, разпространителите и ползвателите на такъв софтуер; 

8. изискванията към лицата, извършващи продажби чрез електронен магазин.“ 

§ 3. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В ал. 2 се създават изречения второ и трето: „Задължението се отнася и за 

извършване на продажби от ЕСФП, работеща в режим на самообслужване. Регистриране 

на продажби на течни горива чрез ЕСФП при условия на отложено плащане се приключват 

с вид плащане „резерв 1“ – „отложено плащане“.“ 

2. В ал. 12 след думите „неподвижно прикрепени към земята“ се добавя „или 

стоящи на собствената си тежест“. 

3. В ал. 13, изречение първо след думите „съд/съдове“ се поставя наклонена черта и 

се добавя „подвижни резервоари/цистерни“. 

4. В ал. 14 думите „подвижни резервоари (мобилни автоцистерни)“ се заменят с 

„автоцистерни“. 

5. Създава се ал. 15: 

(15) Продажбите на лекарства в аптека, които Националната здравноосигурителна 

каса (НЗОК) заплаща по реда на Наредба № 10 от 2009 г. за условията и реда за заплащане 

на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 и т. 2 от Закона за лекарствените продукти в 

хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални 

медицински цели, както и на лекарствени продукти за здравни дейности по чл. 82, ал. 2, т. 

3 от Закона за здравето (обн., ДВ, бр. 24 от 2009 г.; изм. бр. 34, 38 и 40 от 2009 г., бр. 9 от 

2010 г., бр. 67 от 2011 г., бр. 49 от 2012 г., бр. 48 от 2014 г., бр. 30 и 62 от 2015 г., бр. 44 от 

2016 г. и бр. 89 от 2017 г.), се приключват с вид плащане „резерв 1“ – „НЗОК“. При 

частично плащане от НЗОК, продажбата се приключва чрез смесено плащане.“ 

§ 4. В чл. 8 се правят следните допълнения: 

1. В ал. 6 се създава точка 5: 

„5. процедура за четене и извличане на информация в структуриран вид от КЛЕН на 

персонален компютър съгласно приложение № 34.“ 

2. Създава се ал. 7: 

„(7) При кандидатстване за одобрение на ново средство за измерване, добавено в 

състава на ЕСФП в обект производителите/вносителите на ЕСФП подават в БИМ само 

писмена заявка-декларация съгласно приложение № 3.“ 

§ 5. В чл. 10 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В ал. 5 изречение второ се изменя така: „В заповедта се определят и резервни 

членове на комисията за съответното ведомство.“ 

2. В ал. 6 в изречение второ след думата „информация“ се поставя запетая и се добавя 

„коригиране на предоставената документация по чл. 8 ал. 3 и 6“ и се създават изречения 

четвърто и пето: „В случай, че заявителят няма възможност да започване изпитване в 

реални условия на ЕСФП в обект в 60-дневен срок, от датата на подаване на заявка-

декларацията е длъжен да подаде уведомително писмо в БИМ за оттегляне на направената 

заявка. В случай на подадено уведомително писмо БИМ уведомява НАП в 3-дневен срок.“ 

§ 6. В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения: 

1. Алинея 1 се изменя така: 

„(1) В случаите по чл. 10, ал. 1, т. 2, за започване на изпитване на ЕСФП в реални 

условия или за изпитване на добавено към ЕСФП ново средство за измерване, комисията 

по чл. 10, ал. 5 съставя протокол съгласно приложение № 6 в три еднообразни екземпляра - 

по един за органите на НАП и на БИМ и един за лицето по чл. 3. Действията на комисията 

по чл. 10, ал. 5 се извършват в присъствието на лицето по чл. 3 или негов представител и 

на производителя/вносителя на ЕСФП.“ 

2. В ал. 4, изречение първо след думата „срок“ се добавя „до“. 

3. В ал. 5 се създава изречение трето: „Добавяне на ново средство за измерване в 

състава на ЕСФП се извършва след изпитване в реални условия на място в търговския 

обект от комисията по чл. 10, ал. 5.“ 

4. В ал. 8 думите „сервизната фирма, с която“ се заменят с „лицето, извършващо 

сервизно обслужване и ремонт, с което“. 

§ 7. В чл. 12а, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения: 

1. Думите „знаци-пломби“ се заменят със „знаци“. 

2. Създава се изречение второ: 

„Знаците се поставят по начин, който не затруднява достъпа до местата за поставяне 

на знаците, удостоверяващи извършените първоначална и последващи проверки на 

средствата за измерване.“ 

§ 8. В чл. 15, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения: 

1. Точка 3 се изменя така: 

„3. осигури обучение на лицата, извършващи сервизно обслужване и ремонт за работа 

и техническа поддръжка на съответния тип ФУ;“. 

2. В т. 11 накрая се добавя „подаването и приемането на данните се удостоверява с 

протокол за подадени и приети данни за сервизни техници, преминали обучение и имащи 

право на сервизна дейност съгласно приложение № 28; отхвърлят се некоректно 

попълнени данни, което се удостоверява с протокола съгласно приложение № 28;“. 

3. В т. 12 накрая се добавя „предостави по един сервизен ключ на органите на НАП и 

БИМ при одобряване на нов модел ЕСФП;“. 

4. Създават се точки 14 и 15: 

„14. подаде коректно попълнени данни по т. 11 в 7-дневен срок от момента на 

получаване на протокола за отхвърляне по т. 11; 

15. при необходимост и при поискване от лице по чл. 3 или от контролни органи на 

НАП да оказва съдействие за разчитане на КЛЕН и запис на съдържащата се информация в 

структуриран вид на електронен носител.“ 

§ 9. В чл. 16 се правят следните изменения: 

1. В ал. 1 думите „регистрирана от БИМ сервизна фирма, която“ се заменят с „лице, 

получило разрешение от БИМ, което“. 

2. В ал. 2: 

а) в основния текст и в т. 1 думите „сервизната фирма“ се заменят с „лицето, 

извършващо сервизно обслужване и ремонт“; 

б) точка 2 се изменя така: 

„2. номер и дата на разрешението за извършване на сервизно обслужване и ремонт на 

фискални устройства/ИАСУТД“. 

§ 10. В чл. 16а се правят следните изменения и допълнения: 

1. Алинея 1 се изменя така: 

„(1) Преди регистрацията на ЕСФП лицата по чл. 3 подават заявление за 

първоначална проверка на ЕСФП в БИМ по образец, утвърден от неговия председател и 

публикуван на интернет страницата на института, за извършване на проверка на място в 

обекта. Българският институт по метрология препраща заявлението в НАП.“ 

2. В ал. 2 изречение второ се изменя така: „Заявлението по ал. 1 и придружаващата го 

блок-схема могат да бъдат подадени и по електронен път при условията и по реда на 

Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и Закона за 

електронното управление.“. 

3. В ал. 4 накрая се поставя запетая и се добавя „за което се съставя протокол, 

екземпляр от който се съхранява в обекта.“. 

4. Алинея 6 се изменя така: 

„(6) Всяка промяна в одобрената блок-схема или заменяне на елементи от нея се 

извършва след подаване на заявление за проверка на ЕСФП в БИМ по образец, утвърден 

от неговия председател и публикуван на интернет страницата на института за извършване 

на проверка на място в обекта. Българският институт по метрология препраща заявлението 

в НАП. В 14-дневен срок от подаване на заявлението органите на НАП и БИМ извършват 

съвместна проверка в търговския обект за одобряване на промените в блок-схемата.“ 

5. В ал. 7 думите „или е получило разрешение от БИМ за сервиз на средства за 

измерване“ се заменят с „или е лице, извършващо сервизно обслужване и ремонт на 

средствата за измерване“. 

6. Създава се ал. 8: 

„(8) Електронните системи с фискална памет подлежат на последващи периодични 

проверки със срок на периодичност, равен на срока на периодичност на средствата за 

измерване, включени в състава им. Заявленията за последващи периодични проверки на 

ЕСФП се подават в БИМ не по-късно от 14 дни преди изтичане на срока на валидност на 

предходната проверка.“ 

§ 11. В чл. 17 се правят следните изменения: 

1. В ал. 1: 

а) в основния текст в изречение първо думите „сервизната фирма, която“ се заменят с 

„лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт, което“, а в изречение второ думите 

„вписаната в паспорта сервизна фирма“ се заменят с „вписаното в паспорта лице, 

извършващо сервизно обслужване и ремонт“; 

б) в т. 2 думите „сервизната фирма“ се заменят с „лицето, извършващо сервизно 

обслужване и ремонт“. 

2. В ал. 2 в изречение първо думите „сервизната фирма“ се заменят с „лицето, 

извършващо сервизно обслужване и ремонт“, а в изречение второ думите „сервизната 

фирма, която“ се заменят с „лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт, което“. 

3. В ал. 3 думите „сервизната фирма“ се заменят с „лицето, извършващо сервизно 

обслужване и ремонт“. 

§ 12. В чл. 19 ал. 1 се изменя така: 

„(1) При промяна на лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт, в деня на 

настъпване на промяната, новото лице, извършващо сервизно обслужване и ремонт 

отбелязва това обстоятелство в паспорта на ФУ, издава ново свидетелство за регистрация, 

променя данните за лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт във ФУ/ИАСУТД 

и изпраща съобщение към НАП съгласно приложение № 17. В случаите на подновяване на 

договора за сервизно обслужване се изпраща съобщение към НАП съгласно приложение 

№17, с актуални данни.“ 

§ 13. В чл. 20 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В ал. 1 се създава т. 3: 

„3. при прекратяване на лицето по чл. 3.“ 

2. В ал. 4 думите „сервизната фирма“ се заменят с „лицето, извършващо сервизно 

обслужване и ремонт“. 

3. Създава се ал. 5: 

„(5) Прекратяване на регистрация на ФУ/ИАСУТД се извършва като се изпрати 

съобщение за дерегистрация към НАП съгласно приложение № 17, като преди това се 

изпращат всички неизпратени данни от документи за продажба/сторно операция и дневни 

финансови отчети.“ 

§ 14. В чл. 21, ал. 1 думите „обслужващата сервизна фирма“ се заменят с 

„обслужващото лице, извършващо сервизно обслужване и ремонт“. 

§ 15. В чл. 22 ал. 2 се изменя така: 

„(2) Сервизен техник на вписаното в свидетелството за регистрация на ФУ лице, 

извършващо сервизно обслужване и ремонт, извършва демонтаж на фискалната памет. 

При смяна на ФП задължително се извършва и смяна на КЛЕН. Преди смяната на КЛЕН 

сервизният техник експортира записаната в нея информация в структуриран вид във файл 

от типа xls/xlsx, подписва файла с електронен подпис и го предава за съхранение на лицето 

по чл. 3 заедно с КЛЕН.“ 

§ 16. В чл. 26, ал. 1 се създава т. 17: 

„17. уникален номер на продажбата съгласно приложение № 29, когато се използва 

софтуер за управление на продажбите.“ 

§ 17. Член 31 се изменя така: 

„Чл. 31. (1) Сторно операция при рекламация или връщане на стока, при операторска 

грешка или при намаление на данъчната основа, след приключена сметка на клиента, се 

документира чрез издаване на документ от ФУ или ИАСУТД. 

(2) Сторно документът съдържа посочените в чл. 26, ал. 1, т. 1-9 реквизити, както и 

номер, дата и час на издаване на фискалния/системния бон, по повод на който се издава 

сторно документът, причината за сторно операцията и надпис „СТОРНО“. Когато 

документът се издава от ФУ, съдържа и индивидуалния номер на фискалната памет от 

фискалния бон, по който се извършва сторно операцията, а когато се издава от ИАСУТД, 

съдържа индивидуален номер на ИАСУТД от системния бон, по който се извършва сторно 

операцията. 

(3) При извършване на сторно операция се извършва и проверка за касова наличност 

във ФУ/ИАСУТД. Не се допуска извършване на сторно операция при недостатъчна касова 

наличност. 

 (4) Сторно операцията при операторска грешка се извършва до 7-мо число на месеца, 

следващ месеца, в който е допусната грешката. Сторно операция при връщане или 

рекламация на стока или при намаление на данъчната основа се документира в момента на 

възстановяване изцяло или частично в брой на заплатената от клиента сума. Когато 

възстановяването на сумата се извършва чрез предоставяне на ваучер или други 

заместващи парите платежни средства се извършва сторно операция, след което се 

отразява продажбата на ваучер или заместващите парите платежни средства. 

(5) При извършване на покупка от или под наблюдението на орган на НАП 

(контролна покупка) лицето по чл. 3 връща сумата, когато предметът на покупката може 

да бъде използван за търговска продажба и неговата потребителна стойност не е намаляла 

или услугата не е консумирана изцяло или частично. При издадена фискална касова 

бележка лицето по чл. 3 извършва сторно операция по реда на ал. 1 и 2. Органите на НАП 

извършват контролни покупки при условия и по ред, определени от изпълнителния 

директор на НАП, като средствата се осигуряват от бюджета на НАП. 

(6) Не се допуска сторно операция при продажби на горива, натрупани през ЕСФП, и 

на стоки или услуги, които не са програмирани и регистрирани с наименованието си и с 

единична цена, ако такова програмиране се изисква съгласно чл. 27, ал. 3. 

(7) Не се допуска сторно операция при продажби на стоки и услуги от автомати на 

самообслужване. 

(8) Сторно операция за продажба, документирана с фактура по чл. 34 или чл. 58, ал. 2, 

може да се извършва чрез издаване на кредитно известие от ФУ или ИАСУТД, ако се 

възстановява сума в брой в момента на издаване на известието. В този случай сторно 

документът съдържа освен задължителните реквизити по ЗДДС и по ал. 2 и 

индивидуалните номера на ФП и ИАСУТД, от което е издадена фактурата, по повод на 

която е съставен сторно документът.“ 

§ 18. В чл. 33, ал. 1 след думата „продажби“ се поставя наклонена черта и се добавя 

„сторно операции“. 

§ 19. В чл. 34 след думата „фактури“ се поставя наклонена черта и се добавя 

„кредитни известия“. 

§ 20. В чл. 35 се създава ал. 3: 

„(3) Кочанът с касови бележки се съхранява в търговския обект.“ 

§ 21. В чл. 36 се правят следните изменения: 

1. Алинея 1 се изменя така: 

„(1) Продажбите/сторно операциите се документират с касови бележки от кочан в 

случаите: 

1. на спиране на захранващото напрежение; 

2. на извършване на експертиза на ФУ от БИМ; 

3. по време на ремонт на ФУ за вписаното в паспорта време; 

4. при блокирало ФУ/ИАСУТД поради нарушена дистанционна връзка с НАП, за не 

повече от 48 часа от блокирането.“ 

2. Създава се нова ал. 2: 

„(2) Редът на документиране по ал. 1 не се прилага при продажби, отчитани чрез 

вградени фискални устройства в автомати на самообслужване, като в посочените случаи 

работата на автомата следва да се блокира.“ 

3. Досегашните ал. 2 и 3 стават ал. 3 и 4, като в ал. 3 думите „сервизната фирма, с 

която“ се заменят с „лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт, с което“. 

§ 22. В чл. 37 след думата „продажбите“ се поставя наклонена черта и се добавя 

„сторно операциите“. 

§ 23. В чл. 39 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В ал. 1, изречение първо след думата „продажби“ се поставя наклонена черта и се 

добавя „сторно операции“ и се създава се изречение четвърто:„При продажби на течни 

горива в/от обекти, които са изцяло на самообслужване, дневният финансов отчет се 

генерира автоматично и се записва във фискалната памет и в КЛЕН за всеки ден (за всеки 

24 часа).“ 

2. В ал. 2, изречение второ накрая се поставя наклонена черта и се добавя 

„разходомерите/измервателните системи“. 

3. В ал. 7 след думите „продажби“ и „продажба“ се поставя наклонена черта и се 

добавя съответно „сторно операции“ и „сторно операция“. 

4. В ал. 8 думите „сервизната фирма“ се заменят с „лицето, извършващо сервизно 

обслужване и ремонт“. 

5. В ал. 9, изречение второ думите „сервизната фирма, поддържаща“ се заменят с 

„лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт, поддържащо“. 

§ 24. В чл. 40 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В ал. 3 думите „сервизната фирма“ се заменят с „лицето, извършващо сервизно 

обслужване и ремонт“. 

2. Създават се ал. 5 – 7 

„(5) При възстановяване работоспособността на ФУ лицето по чл. 3 е длъжно да 

предаде чрез ФУ към НАП сумарния оборот, натрупан при работа с касови бележки от 

кочан. Натрупаният оборот се предава чрез издаване на фискален бон, съдържащ сумарния 

оборот от продажбите по съответните групи от издадените касови бележки от кочан. 

(6) Когато лицето по чл. 3 работи с касови бележки от кочан повече от един ден, 

оборотите се предават чрез издаване на отделен фискален бон, съдържащ оборота за 

съответния ден, като непосредствено след това се отпечатва пълен дневен финансов отчет 

с нулиране и запис във фискалната памет. Този начин за предаване на натрупаните 

обороти се спазва за всеки ден, през който лицето по чл. 3 е отчитало продажби с касови 

бележки от кочан. Пълен дневен финансов отчет с нулиране се отпечатва преди 

регистриране на извършваните продажби на стоки или услуги за текущия ден. 

(7) Когато работата на ФУ е прекъсната и възстановена в рамките на работния ден 

на лицето по чл. 3, съответно отчитането на продажбите се извършва с касови бележки от 

кочан в рамките на деня, в който е прекъсната и е възстановена работата на ФУ, 

натрупаният оборот отчетен с касови бележки от кочан се предава чрез издаване на 

фискален бон, съдържащ сумарния оборот, като в края на работния ден се отпечатва общ 

дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет.“ 

§ 25. Глава седма се изменя така: 

„Глава седма. 

РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ И ОТНЕМАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА 

СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ФИСКАЛНИТЕ УСТРОЙСТВА И 

ИНТЕГРИРАНИТЕ АВТОМАТИЗИРАНИ СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА 

ТЪРГОВСКАТА ДЕЙНОСТ 

Чл. 44. Сервизно обслужване на тип ФУ/ИАСУТД се извършва от лица, получили 

разрешение от БИМ, издадено по реда на чл. 45, ал. 4 за сервизно обслужване на същия 

тип ФУ/ИАСУТД. 

Чл. 45. (1) Лицата, които кандидатстват за издаване на разрешение, трябва: 

1. да са регистрирани по Търговския закон, съответно вписани в търговския 

регистър; 

2. да не са обявени в несъстоятелност или да не се намират в производство за 

обявяване в несъстоятелност или в ликвидация; 

3. да имат сключени трудови договори със сервизни техници, които са завършили 

минимум средно образование и са преминали курс за обучение за сервизно обслужване 

при производителя на конкретния тип ФУ/ИАСУТД; 

4. да имат сключен договор за сервизно обслужване за съответния тип 

ФУ/ИАСУТД с производителя или вносителя. 

(2) Лицата по ал. 1 подават заявление за получаване на разрешение съгласно 

приложение № 13, към което прилагат: 

1. копие от сключения договор с производителя или вносителя за сервизно 

обслужване на посочените в договора типове ФУ/ИАСУТД; 

2. графично изображение на сервизната пломба за ФУ; 

3. списък на сервизните техници с приложени копия на документи за образование, 

на трудови договори и на удостоверения за преминал курс по ал. 1, т. 3; 

4. документ за платена такса; 

5. индивидуалните сервизни ключове на всеки сервизен техник от списъка, 

издадени от производителя или вносителя на ЕСФП, в случаите на подаване на заявление 

за сервизно обслужване на ЕСФП. 

(3) Производителите/вносителите на ФУ/ИАСУТД кандидатстват за разрешение за 

сервизно обслужване на произвежданите/внесените от тях ФУ/ИАСУТД без да представят 

документа по ал. 1, т. 4. 

(4) Когато лицето отговаря на изискванията на ал. 1 и 2 председателят на БИМ или 

упълномощено от него лице издава разрешение за извършване на сервизно обслужване на 

тип ФУ/ИАСУТД в 14-дневен срок от датата на подаване на заявлението. Разрешението 

съдържа: 

1. наименованието, седалището и адреса на лицето; 

2. единен идентификационен код; 

3. типовете ФУ/ИАСУТД, име на фирмата производител или вносител и номер на 

свидетелството за одобряване на тип ФУ/ИАСУТД, за които лицето е получило 

разрешение за сервизно обслужване; 

4. дата на издаване на разрешението. 

(5) При установяване на несъответствия с изискванията лицето се уведомява за 

отстраняването им в 14-дневен срок. В този случай срокът по ал. 4 започва да тече от 

датата на предоставяне на доказателствата. 

(6) При неотстраняване на несъответствието в срока по ал. 5 председателят на БИМ 

отказва издаване на разрешение. Решението за отказ подлежи на обжалване по реда на 

Административнопроцесуалния кодекс. 

(7) Председателят на БИМ или упълномощено от него лице отнема разрешението за 

извършване на сервизна дейност с мотивирана писмена заповед при: 

1. прекратяване на дейността по сервизно обслужване на ФУ/ИАСУТД; 

2. промени, водещи до несъответствие с изискванията по ал. 1; 

3. установяване от служителите от БИМ или органите по приходи на НАП, че 

лицето, получило разрешение за сервизно обслужване, не изпълнява задълженията си 

съгласно ЗДДС и тази наредба или не спазва обхвата на разрешението; 

4. прекратяване на договора за сервизно обслужване от страна на производителя. 

(8) В случаите по ал. 7, т. 4 председателят на БИМ или упълномощено от него лице 

може, вместо да отнеме, само да ограничи обхвата на разрешението. 

(9) Българският институт по метрология води публичен регистър на лицата, 

получили разрешение за извършване на сервизна дейност по чл. 45. 

Чл. 46. (1) Лицата, получили разрешение за сервизно обслужване, са длъжни да 

уведомят председателя на БИМ в 7-дневен срок от настъпването на промяна в: 

1. правния статут, структурата и обхвата на дейността им; 

2. ръководството или персонала, които влияят върху изпълнението на задълженията 

за сервизно обслужване; 

3. прекратяване на договора с производител или вносител на ФУ/ИАСУТД от 

обхвата на разрешението. 

(2) Когато промените по ал. 1 водят до несъответствие с изискванията на чл. 45, ал. 

1 служителите на БИМ правят мотивирано предложение до председателя или 

упълномощено от него лице за отнемане на разрешението или за ограничаване на обхвата 

му. 

(3) Обхватът на разрешението може да бъде ограничен по отношение на типовете 

фискални устройства, на които лицето има право да извършва сервизно обслужване и 

ремонт. 

Чл. 47. (1) Председателят на БИМ или упълномощено от него лице със заповед 

прекратява разрешението за сервизно обслужване по предложение на контролните органи 

по тази наредба при: 

1. неспазване изискванията по чл. 45, ал. 1; 

2. системни нарушения на изискванията, свързани с въвеждане/извеждане от 

експлоатация, с регистрация/дерегистрация и със сервизно обслужване и ремонт; 

3. по мотивирано предложение на производителя/вносителя. 

(2) Заповедта за прекратяване на разрешението подлежи на вписване в регистъра по 

чл. 45, ал. 9 и се уведомява лицето в 7-дневен срок от издаването й. 

(3) Лице, за което е издадена заповед по ал. 1, има право да кандидатства за 

издаване на ново разрешение за извършване на сервизно обслужване, ако е изтекла една 

година от издаване на заповедта. 

(4) Българският институт по метрология изпраща на НАП копие на заповедта по ал. 

2 в срок до 3 работни дни от издаването й. 

(5) При прекратяване на дейността по инициатива на лицето, извършващо сервизно 

обслужване и ремонт, БИМ уведомява НАП за това в срок до 3 работни дни от настъпване 

на събитието. 

Чл. 48. В случаите на чл. 47, ал. 1 лицето, на което е прекратено разрешението за 

извършване на сервизно обслужване и ремонт, е длъжно в 14-дневен срок от издаване на 

заповедта да уведоми за това лицата по чл. 3, с които има сключен договор за сервизно 

обслужване. 

Чл. 49. (1) Сервизното обслужване по време на експлоатация на ФУ/ИАСУТД се 

извършва от лица, получили разрешение от БИМ за сервизно обслужване, при сключен 

писмен договор с лицето по чл. 3. Допуска се отпечатване на предупредителен текст преди 

и след изтичане на срока на сервизния договор в дневния финансов отчет с нулиране. 

 (2) Не се допуска извършване на ремонт на ФУ/ИАСУТД от лице, различно от 

посоченото в договора. 

(3) Изискването по ал. 1 за сключен писмен договор не се прилага за лицата, 

извършващи сервизно обслужване, при обслужване на собствените ФУ/ИАСУТД, с които 

регистрира и отчита собствените продажби. 

(4) Лицата, извършващи сервизно обслужване и ремонт на ЕСФП, са длъжни да 

осигурят техническа възможност за пломбиране на обозначените места в блок-схемата на 

ЕСФП. 

Чл. 49а. При промяна в списъка на сервизните техници, преминали обучение за 

поддръжка и ремонт на ЕСФП и притежаващи индивидуални сервизни ключове с 

уникален идентификатор, лицето по чл. 49 уведомява за промяната 

производителя/вносителя в тридневен срок. 

Чл. 49б. (1) Преди и след извършване на сервизно обслужване/ремонт на средства 

за измерване, работещи в състава на ЕСФП, лицата, които го извършват, подават по 

електронен път уведомление. Уведомлението се подава чрез използване на квалифициран 

електронен подпис в WEB базирано приложение на интернет страницата на НАП по 

образец съгласно приложение № 26. 

(2) Преди и след извършване на сервизно обслужване/ремонт на ФУ/ИАСУТД, 

включително ЕСФП, лицата, които го извършват, подават по електронен път уведомление. 

Уведомлението се подава чрез използване на квалифициран електронен подпис в WEB 

базирано приложение на интернет страницата на НАП по образец съгласно приложение 

№ 27. 

Чл. 50. (1) За всяко обслужвано ФУ/ИАСУТД се открива и води сервизно досие, в 

което се съхраняват документите, получени или издадени във връзка с регистрацията и 

сервизното обслужване. Профилактичните проверки и/или ремонти се вписват в досието в 

таблична форма. 

(2) Датата и часът на започване на ремонта се вписват в паспорта на ФУ и в досието 

по ал. 1 в момента на приемането. 

(3) Датата и часът на завършване на ремонта, както и описание на дефекта се 

вписват в паспорта на ФУ и в досието по ал. 1 при завършване на ремонта. 

(4) Вписванията в паспорта се заверяват с подпис на сервизния техник и печат. 

(5) След всеки ремонт ФУ задължително се пломбира. 

(6) При приемане на ФУ за ремонт сервизният техник съставя протокол в два 

екземпляра, в който задължително посочва датата, часа и причината за приемане. В този 

случай паспортът придружава ФУ. 

(7) Досиетата на ФУ/ИАСУТД, за които договорите за сервизно обслужване са 

прекратени, се съхраняват най-малко в 5-годишен срок от датата на прекратяването. 

Чл. 51. Всяко лице, което извършва сервизно обслужване на ФУ/ИАСУТД е длъжно 

да подава ежемесечно до 15-о число в НАП данни за издадените през предходния месец 

свидетелства за регистрация на ФУ/ИАСУТД, за прекъсване или започване на сервизното 

обслужване, както и за получени уведомления по чл. 21, ал. 1. Данните се подават по 

електронен път с формат и параметри на записа по образец съгласно приложение № 15. 

Данните се изпращат по електронен път чрез използване на квалифициран електронен 

подпис в WEB базирано приложение на интернет страницата на НАП. 

Чл. 52. (1) Срокът за ремонт на ФУ, с изключение на смяна на ФП по чл. 22, е не 

повече от 2 работни дни на територията на градовете и не повече от 4 работни дни на 

територията на селата от момента на повредата, съответно от уведомяването на сервиза. 

(2) Срокът за ремонт при повреда на фискална памет е не повече от 5 работни дни 

от предаването на протокола за демонтаж на фискалната памет от сервизния техник на 

производителя/вносителя по реда и в сроковете по чл. 22, ал. 9.“ 

§ 26. Създава се глава седма „а“ с чл. 52а: 

„Глава седма „а“ 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СОФТУЕРИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОДАЖБИ В 

ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ И СВЪРЗАНОСТТА ИМ С ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА 

Чл. 52а. Софтуерът за управление на продажби в търговски обект трябва да 

отговаря на изискванията съгласно приложение № 29. 

§ 27. Създава се глава седма „б“ с чл. 52б - 52е: 

"Глава седма „б“ 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ И РАЗПРОСТРАНИТЕЛИТЕ НА 

СОФТУЕР ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОДАЖБИ В ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ 

Чл. 52б. (1) Всяко лице, производител/разпространител на софтуер за управление 

на продажби в търговски обект, е длъжно да декларира в НАП обстоятелствата, посочени в 

чл. 118, ал. 14 от ЗДДС. 

Целият текст можете да разгледате на сайта на Министреството на Финансите на РБ

Коментари

Напишете коментар

Онлайн магазин
KASOVAPARAT.BG © 2019