Кошница    0
Кошницата ви е празна!

Какво е СУПТО?

2019-04-15 14:29:43 0 Прочетена: 2137
Какво е СУПТО?

Софтуер за управление на продажбите в търговски обект

Съгласно § 1, т. 84 от ДР на ЗДДС „софтуер за управление на продажбите в търговския обект“ (СУПТО) е всеки софтуер или модул от софтуер, независимо от технологиите за реализацията му, използван за обработка на информация за извършване на продажби на стоки и/или услуги в търговски обект, за които е налице задължение за издаване на фискален бон.

Съгласно §1, т. 19 от ДР на Наредба № Н-18/2006 г. „управление на продажбите“ чрез използване на софтуер за управление на продажбите в търговски обект е процес по автоматизирана обработка на информация за извършване на продажби на стоки или услуги, включващ проследяване на движението на стоките или изпълнението на услугите от заявяването им до тяхното предоставяне и/или извършване на плащане.

Речниковото значение на думата „процес“ е последователна смяна на състоянието в развитието на нещо (ход-развой). Задължително изискване, заложено в определението, е обработката на информацията да бъде автоматизирана. Това означава, че софтуерът автоматизирано следва да обработва и съхранява в база данни въвеждана информация за количество, вид и продажна цена на заявени от клиент стоки и/или услуги и да отразява тяхното предоставяне/заплащане. Точно тази автоматизирана обработка и наличието на посочената информация дава възможност на търговеца да проследи връзката между извършваните продажби и използваните за тях ресурси (напр. стоки, материали, човекочасове, заетост на стаи и др.).

В зависимост от спецификата на осъществяваната дейност, моментът на заявяването и предоставянето на стоката/услугата могат да съвпадат като време, но е възможно да има времеви интервал между заявяването и предоставянето.

В случаите, в които за целите на дейността на задълженото лице се използват отделни софтуери/модули, обезпечаващи цялостната дейност и организация на работа на лицето, например изчислителни програмни продукти, програми за управление на човешките ресурси, статистически и анализаторски софтуери и др., за СУПТО ще се считат тези от тях, които притежават посочените по-горе характеристики. Няма пречки СУПТО да има и други функционалности, извън посочените, както и да подава/получава информация към/от други софтуерни модули/продукти.

 

Примери

Пример 1

В търговски обект се използва софтуер, чрез който се регистрират всички продажби, извършвани в този обект. В софтуера се въвежда, автоматизирано се обработва и се съхранява в база данни информация за всяка продажба - количество, вид и продажна цена стоките/услугите и се отразява тяхното предоставяне/заплащане. В обекта не се извършват плащания, за които съгласно чл. 3 от Наредба №Н-18/2006 г. е налице задължение за издаване на фискален бон, например плащанията за извършваните продажби се получават само по банков път.

В посочения пример използваният в обекта софтуер не е софтуер за управление на продажбите (СУПТО), съответно той не следва да отговаря на изискванията на наредбата.

Пример 2

В хипотезата на Пример 1, но с разликата, че за част от плащанията за продаваните стоки/услуги е налице задължение за издаване на фискален бон, например извършват се плащания в брой или с банкова карта.

В този случай софтуерът е СУПТО и следва да отговаря на всички изисквания на Наредба №Н-18/2006 г.

Пример 3

В търговски обект за продажба на стоки (магазин, склад на едро, аптека) чрез софтуер се въвежда информация за вида и количеството на продаваните стоки. От поддържани от софтуера номенклатури автоматизирано се извлича информация за  продажните цени на стоките и се формира обща стойност на продажбите. Приключването на продажбата се отразява в софтуера, като се въвеждат начинът на плащане и/или предоставянето на стоката.

В посочения пример софтуерът представлява СУПТО, независимо от наличието на  различни възможности за плащане (отложено, частично, смесено – в брой и по банков път и др.) и за предоставяне на стоките (изцяло в момента на плащане, в допълнително уговорен срок и др.)

Пример 4

Чрез софтуер за обслужване на дейността на заведение за хранене се въвежда информация, свързана не само с поръчките/продажбите в ресторанта, но и с доставките на стоки и напитки, резервация на маси, работен график на сервитьорите и работниците в кухня и др. Осигурява се комуникация между направените от клиентите поръчки и подаваната информация към кухнята и питейния бар. Отразяват се плащанията.

Софтуерът, обслужващ дейността на заведението за хранене, е СУПТО. Той би бил такъв и при наличие само на функционалност, ограничаваща се до отразяване на направените от клиентите поръчки и тяхната обработка с оглед формирането на обща стойност на всяка поръчка (продажба) и отразяване на плащането им.

Пример 5

Дружество използва софтуер за фактуриране в обект, в който има въведено в експлоатация фискално устройство и се извършват плащания, за които съгласно чл. 3 от Наредба №Н-18/2006 г. се изисква издаване на фискален бон. Чрез софтуера се въвежда информация, необходима за издаването на фактура: посредством менюта се избират контрагент, видове стоки, цени и др. Софтуерът формира обща стойност и отпечатва фактурата  на печатащо устройство. В базата данни на софтуера се съхранява информация за издадените фактури, вкл. вид, количество, продажна цена на фактурираните стоки/услуги.

Описаният в примера софтуер представлява СУПТО и следва да отговаря на всички изисквания на Наредба №Н-18/2006 г., вкл. да е свързан и да управлява въведеното в експлоатация в обекта фискално устройство.

Пример 6

Задължено лице извършва продажби на стоки чрез електронен магазин. За всяка направена поръчка от клиенти на електронния магазин в базата данни се съхранява информация за вида, наименованието, единичната цена, количеството и общата стойност  на поръчаните стоки. Отразява се статусът на всяка поръчка от заявяването й до предоставянето на стоките на клиента.  

Описаният в примера софтуер представлява СУПТО и следва да отговаря на всички изисквания на Наредба №Н-18/2006 г., вкл. да е свързан и да управлява въведеното в експлоатация в обекта фискално устройство.

 

Отговори на постъпили в НАП въпроси

по прилагането на Наредба №Н-18/2006 г.

Въпрос: Софтуерът е собственост на счетоводна къща, която предоставя достъп до софтуера на клиентите си, които изцяло си водят он-лайн всички покупки, продажби (в т.ч. издаване на фактури в брой), производство, оферти и всички останали дейности, които още с издаването на съответния документ си извършват и съответните счетоводни записвания. В този случай следва ли счетоводната къща да декларира нещо съгласно изискванията на Наредбата и ако следва, то в какво качество - като разпространител ли? 

Отговор:

1)   Софтуерът трябва да отговаря на изискванията на Наредба №Н-18/2006 г., тъй като се ползва от лица (клиенти на счетоводната къща), за които е налице задължение за издаване на ФБ съгласно чл. 3 ал. 1 от наредбата.

2)   От така зададения въпрос се разбира, че ползването на софтуера е услуга (тип SaaS), която счетоводната къща предоставя на клиентите си. Декларацията за софтуера следва да бъде подадена от неговия производител, като счетоводната къща следва да прецени дали се явява такъв. /За да бъде разпространител, Счетоводната къща следва да разполага с договор за разпространение./

Въпрос: Софтуер за фактуриране, който не следи наличности, но с който са фактурирани продажби, които са платени и в брой, счита ли се за СУПТО?

Отговор: В случай, че софтуерът обработва и съхранява в база данни въвеждана информация за количество, вид и продажна цена на заявени от клиент стоки и/или услуги и отразява тяхното предоставяне/заплащане, следва да се счита за СУПТО.

Въпрос: Търговски обект работи с ЕКАФП и фискални бонове се издават в ръчен режим. Касиерът/операторът/счетоводител въвежда информация за продадените стоки (след продажбата им) в Складов/счетоводен софтуер. Отговаря ли този Складов/счетоводен софтуер на определението за СУПТО?

Отговор: Ако складовият/счетоводният софтуер се използва в търговския обект, в който се извършват продажбите и в който е въведено в експлоатация ФУ, и в този софтуер се въвежда, обработва и съхранява в база данни информация за количество, вид и продажна цена  на продадените стоки, то този софтуер е СУПТО и той трябва да е свързан с ФУ и да го управлява.

Въпрос: Търговски обект работи със специализиран софтуер за управление на ФУ /ССУФУ/. ССУФУ подържа номенклатура на продаваните стоки, цени и баркодове, но не информация за складови наличности и няма възможност да се издават фактури. Периодично, ръчно или автоматично, натрупаната информация за продажбите в ССУФУ се извлича в електронен вид /файл/ и се използва/импортира в Складов/счетоводен софтуер. Отговаря ли при тази хипотеза този Складов/счетоводен софтуер на определението за СУПТО?

Отговор: В случай, че софтуерът (специализираният софтуер за управление на ФУ - ССУФУ) автоматизирано обработва и съхранява в база данни въвеждана информация за количество, вид и продажна цена на заявени от клиент стоки и/или услуги и отразява тяхното предоставяне/заплащане, то той е СУПТО.  Следва да се има предвид, че при обработката на тази информация софтуерът отразява намалението/движението на продаваните стоки и/или услуги, което позволява на търговеца да проследи връзката между извършваните продажби и използваните за тях ресурси. В тази връзка, отразяването продажбата на стоката и съхраняването  на информацията за нея в БД, позволява на търговеца да разполага с информация, която служи за проследяване на наличностите от тази стока.

Въпрос: Мога ли да използвам софтуер, който не е от списъка на СУПТО, публикуван в НАП, при условие, че той не генерира продажби, но може например да брои стоково-материални запаси?

Отговор: Да, можете, при условие че единствената функционалност на софтуера е броене.

Въпрос: Използва се софтуер, който дигитализира някои от следните фирмени операции като доставка, продажба, връщане, изплащане и прехвърляне на стока от един склад в друг склад. Целта му е впоследствие да се генерират различни необходими документи към тях, като например стокова разписка, приемо-предавателен протокол, фактура за продажба. Такъв тип софтуер задължително ли трябва да е свързан с касов апарат, при условие че няма такава разработена функционалност към него?

Отговор: Описаната функционалност на софтуера попада в обхвата на определенията  за „софтуер за управление на продажбите“ съгласно §1, т. 84 от Допълнителните разпоредби (ДР) на Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС) и „управление на продажбите“ съгласно §1, т. 19 от ДР на Наредба Н-18/2006 г.  В случай, че този софтуер се използва в търговски обекти, в които съгласно чл. 3, ал. 1 от Наредба Н-18/2006 г. е налице задължение за издаване на фискален бон, т.е. извършват се  например плащания в брой, с дебитна или кредитна карта и др., то той трябва да бъде свързан с фискално/и устройство/а (ФУ). Фактът, че към момента няма разработена функционалност за връзка към ФУ, не може да бъде причина за изключване на софтуера от изискванията на Наредба Н-18/2006 г. и такава функционалност трябва да бъде разработена. 

 

 

                                                                                          

Срок за въвеждане на СУПТО

До края на месец март 2019 г., фирмите, регистрирани по ЗДДС трябва да заменят касовите си апарати с нови или да преведат старите си касови апарати в съответствие с изискванията на Наредба Н-18 на Министъра на финансите. Срокът за фирмите, нерегистрирани по ЗДДС е до края на месец юни 2019 г. Заедно със задължението за подмяна на касовите апарати, влиза в сила и задължението за превеждане на софтуерите за управление на продажбите в търговски обекти в съответствие с новите изисквания на наредбата.

Какво е СУПТО?

СУПТО означава софтуер за управление на продажбите в търговски обекти. Има две определения на това понятие - в ЗДДС и в Наредба Н-18. Най-общо, ако в един търговски обект има софтуер, който управлява продажбите и ако в търговският обект се приемат плащания в брой, то този софтуер представлява СУПТО. Софтуер, който управлява продажбите може да е всякакъв софтуер, който отчита и регистрира продажби. Например складова програма или програма за фактуриране също може да се сметне за СУПТО. Работна книга в Ексел, в която се съдържат данни за извършени продажби също може да се приеме за СУПТО. От НАП обясниха, че по принцип фактури или документи за продажби, издадени в Word няма да се смятат за СУПТО тъй като Word не предоставя възможност за автоматизирана обработка на продажбите по вид, количество и цена. Определението за СУПТО включва софтуер за отчитане на продажби както на стоки, така и на услуги. Софтуерът за управление на продажбите може да е инсталиран както на компютър, така и на телефон или таблет. Ако инспекторите от НАП при проверка преценят, че в един търговски обект, в който се приемат плащания в брой, има софтуер, който притежава функционалност на СУПТО, то за този софтуер стават задължителни изискванията за СУПТО. Плащанията с банкови карти на ПОС-терминали се смятат за плащания в брой и за тях се издава касова бележка.

Какво не е СУПТО?

Не е СУПТО софтуер за управление на продажбите в търговски обект, в който никога не се приемат плащания в брой и в който няма касов апарат.
Няма да има СУПТО в търговски обект, в който няма компютър или няма инсталиран никакъв софтуер за управление на продажбите. Например Word не се смята за СУПТО. Фактури могат да се издават например ръчно от кочан. Ръчното издаване на фактури все още е е забранено.
Не е СУПТО софтуер, в който се въвеждат данни за продажби в търговски обект - например счетоводни и складови програми, ако този софтуер не се намира в самия обект, в който се извършват продажбите. Такъв софтуер не управлява продажбите в търговския обект, а данните в него се въвеждат впоследствие.

Каква е целта на СУПТО?

И досега касовите апарати изпращаха дистанционно данните за продажбите в НАП като изпращането ставаше след приключването на дневния финансов отчет. НАП подозират, че някои лица манипулират касовите си апарати. Затова с новата система касовите апарати ще изпращат в НАП данните за всяка продажба в реално време - на всеки 5 минути. Касовите бележки ще имат QR код, с който всеки купувач ще може да провери отчитането на продажбата в НАП. Заедно с това използването на системи за продажба, които заобикалят това ново правило, се забранява.

Каква е основната забрана?

Основната забрана е в търговския обект да има някакъв софтуер, в който се отчитат или въвеждат данни за продажби, а в същото време продажбите да се въвеждат ръчно в касовия апарат.

СУПТО управлява касовите апарати в обекта

Ако в един търговски обект има СУПТО, то СУПТО трябва да управлява касовите апарати в обекта. При получаване на плащане в брой, то трябва да се въвежда в СУПТО, а СУПТО да изпраща данните за продажбата към касовия апарат. Ръчното въвеждане на продажби в касовия апарат се забранява, ако в обекта има СУПТО.

Дублираща функционалност

Ако в един търговски обект има СУПТО, то се забранява в обекта да има друг софтуер или модул от софтуер, с който могат да се отчитат продажби и който не е деклариран като СУПТО.

Уникален номер на продажба

Уникалният номер на продажбата се генерира от СУПТО още когато станат ясни параметрите на продажбата. Ако на една продажба бъде присвоен уникален номер в СУПТО, то данните за тази продажба не могат да бъдат изтривани. При анулиране на продажбата данните не се изтриват, а само се отбелязват като анулирани. Уникалният номер на продажбата се посочва във всяка касова бележка. Уникален номер на продажбата се генерира и за всяка продажба, която макар още да не е заплатена в брой, съществува възможност плащането по нея да се извърши в брой. Издаване на една обща касова бележка за няколко продажби или за фактури е невъзможно, защото те ще имат различни уникални номера.

Производители на СУПТО

Производителите на СУПТО декларират в НАП съответствието на своя софтуер с изискванията на Наредба Н-18. Декларирането се извършва чрез електронните услуги на НАП с електронен подпис, а регистърът на софтуерите, за които е декларирано съответствие с наредбата е публичен. Производителят предоставя на НАП документация за СУПТО с описание на базите данни и връзките между тях и изходния код за одиторския профил. Всеки потребител може да провери дали софтуерът, който желае да използва в обекта си е включен в списъка на НАП, т.е. дали производителят му е декларирал съответствие. Софтуер, за който не е декларирано съответствие с наредбата не може да бъде използван за отчитане на продажби в търговски обекти.

Достъп до базата данни

Инспекторите на НАП имат право при проверка в търговския обект да проверяват дали в него съществува софтуер за управление на продажбите, ако в обекта се извършват плащания в брой. Ако в обекта има такъв софтуер, за който не е декларирано съответствие с наредбата, това представлява нарушение. Ако в обекта има лицензирано СУПТО, то инспекторите на НАП имат право на достъп до базата данни на софтуера. Те имат право пряко да достъпят и експортират базата данни. СУПТО трябва да осигури одиторски профил за проверяващите, който осигурява достъп до настройките на системата и до данните за четене и не дава възможност за запис. Одиторският профил трябва да осигурява визуализацията на данните за продажбите и възможност за експорт на базата данни. Производителят на софтуера предоставя на НАП и сорс кода (изходния програмен код) на одиторския профил и на програмата за експорт на базата данни.

СУПТО и склад

Ако в един търговски обект има складова програма, тя сигурно представлява СУПТО, но СУПТО не изисква непременно наличието на складова програма. Въпреки това в СУПТО се въвеждат данни за видовете продадени стоки и услуги, количествата, мерните единици, и цените. Въпрос на време е НАП да въведат изискването, че СУПТО трябва да съдържа информация за складовите наличности. Също е въпрос на време НАП да поискат дистанционен достъп до всички данни от СУПТО без да отиват на място до търговския обект.          

Етикети: Какво е СУПТО?

Коментари

Напишете коментар

Онлайн магазин
KASOVAPARAT.BG © 2020